iODC tilbyder en bred vifte af hosting produkter, og vi har i den forbindelse et ansvar for at beskytte alle kunder, og samtidigt yde den bedst mulige service. Alle kunder i iODC regi, er derfor underlagt følgende betingelser:

Ansvarsfraskrivelse
Du accepter hermed at bruge alle iODC tjenester og produkter på egen risiko. iODC afviser ethvert ansvar for alle produkter og tjenester, og under ingen omstændigheder kan iODC holdes til ansvar for ethvert tab, som du (efterfølgende anført som “kunde”, “kunder”, “kunden”) måtte lide som følge af, men ikke begrænset til; tab, datatab eller økonomiske tab, eller enhver anden form for kommerciel skade, inklusive, dog ikke begrænset til; specille forhold, force majoure, fejl opstået som følge af, men ikke begrænset til; ulykker, fejl, konsekvens eller andre skader indefrakommende, så vel som udefrakommende. Kunden accepterer at denne vil forsvare iODC, ansvarsfraskrive sine produkter og tjenester hos iODC, samt ikke holde iODC til ansvar for tab, omkostninger og krav af nogen form, hverken igennem advokat, dennes agenter, kunder eller ansatte. iODC forbeholder sig retten til at indgribe i alle tjenester, produkter og services som kunden måtte have i forbindelse med deres konto hos iODC, såfremt dette er nødvendigt for at kunne opretholde iODC’ infrastruktur samt service niveau.

Opretholdelse af drift
iODC søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Teoretisk garanterer iODC en oppetid på 99,8%. Erfaringsmæssigt har vore servere en oppetid på ca. 99,9% hvor de ca. 0,1% afbrydelse typisk er genstart i forbindelse med opdatering af systemerne – herunder af sikkerhedsmæssige årsager. Skulle der mod forventning opstå længerevarende afbrydelser er iODC ikke pligtig til at erstatte eventuelle tab forbundet dermed, med mindre tegnet særlig serviceaftale herom.

Køb, fortrydelsesret og returret
Alle konti/abonnementer installeres og oprettes forud for betaling med mindre andet er aftalt. Kunden er forpligtiget til at betale for alle bestilte produkter, og betalingen skal ske inden for betalingsfristen som er anført på kundens faktura. Installationsgebyrer kan opkræves for alle nye konti eller væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes medmindre det tilbydes specifikt. Alle priser er garanteret på betingelsen af betalingsfristen som er anføres på kundens faktura. iODC forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle betalinger skal ske i danske kroner med mindre andet er aftalt.

Betalingsfrist er 10 dage netto med mindre andet er aftalt skriftlig med iODC. Ved for sen indbetaling udsendes der efter forfaldsdato en betalingspåmindelse. Reageres der fortsat ikke på vores betalingspåmindelse, forbeholder iODC sig retten til at fremsende rykker med gebyr på kr. 100,00 inkl. moms, tilskrivning af renter jf. gældende lovgivning, samt et behandlingsgebyr på kr. 310,00 inkl. moms. Hvis der stadig ikke foreligger betaling 10 dage efter 2. rykkerskrivelse, vil alle kundens services blive suspenderet uden yderligere varsel. Kunden vil herefter blive pålagt et suspenderingsgebyr på kr. 500,00 samt renter, samt et genetablereingsgebyr på kr. 500,00. Suspendering af abonnement fritager ikke kunden for betaling. Genåbning efter suspendering kan kun ske ved betaling af faktura samt tilskrevne gebyrer og renter. iODC er ikke forpligtet til at benytte denne ret. I disse tilfælde frigøres kunden ikke for betaling med mindre abonnement/kontrakt opsiges rettidigt. Efter suspendering af engagement, og 3. rykkerskrivelse, overdrages sagen til retslig inkasso. Kunden betaler alle omkostninger herved. Af principielle årsager overdrages alle inkassosager til retsforfølgelse. Betales en faktura, efter der er opkrævet renter og gebyrer, er den første del af beløbet øremærket til betaling af disse. Alle priser angives eksklusiv 25% dansk moms medmindre andet er oplyst.

Opsigelse
Med mindre andet specifikt aftales med iODC, kan kunden opsige et eller flere af sine produkter hos iODC med løbende måned plus tredive (30) dages varsel.
Alle kontraktforhold mellem kunden og iODC fortsætter på uændrede vilkår, såfremt kunden ikke opsiger hele, eller dele af kontraktforholdet indefor kontraktens opsigelsesbetingelser.
Sker opsigelsen af kontraktforholdet efter påbegyndt ny kontraktperiode, eller efter fakturering for ny kontraktperiode, fastholdes påkrav om forlængelse af abonnement / service for ny kontraktperiode.
At undlade at betale fakturar der er til forfald er ikke en accepteret opsigelsesmetode, og iODC vil derfor til hver en tid kunne kræve betaling for produkter, services og, eller tjenester leveret af iODC til kunden ved udebleven betaling. iODC forbeholder sig iøvrigt retten til at afvise kunder med dårlig betalingshistorik.
iODC forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid. Alle gebyrer/lejeafgiver m.v., som er betalt forud en opsigelse, vil ikke blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis iODC benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes at kunden overtræder dette sæt af betingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (f.eks. trafik, diskplads, support arbejde, software og lignende.). Kunden kan til enhver tid opsige en service til udløb efter indeværende periode. Er afregningsperioden 36 måneder eller derunder refunderes indbetalte beløb ikke. Ved afregningsperioder over 36 måneder refunderes restperioden minus 3 måneder – dog ikke for igangværende år for kunderelation. Domæneregistreringer skal opsiges senest 1 måned før udløb af indeværende periode og restperioder kan ikke refunderes.
Disse opsigelses regler er gældende med mindre andet er indgået skriftligt med iODC.
Af dokumentationsårsager skal en opsigelse altid ske per e-mail eller brevpost, og en eventuel tilbagebetaling vil ske senest 30 dage efter modtagelse af opsigelsen.

Betaling og fakturering
Alle kunder adviseres 10 dage før på dagen for forfaldsdato, samt hver .10 dag efter forfald. Såfremt kundens service ikke er betalt på forfaldsdagen, kan kundens services, såfremt iODC beslutter dette, blive suspenderet den efterfølgende dag. Når kundens services og produkter har været suspenderet i mere end 30 dage, vil kunden ikke længere kunne få adgang til data, hardware og eller software som er blevet suspenderet i forbindelse med udeblevet betaling.

Ændringer
Priserne er gældende pr. dags dato. Ændring af priser varsles til vores kunder, med minimum løbende måned plus tres (60) dages varsel. Dato for seneste ændring af nærværende betingelser fremgår af tilsendte faktura, og disse accepteres ved betaling for løbende services som ikke er opsagt.

Support- og fejlbehæfning
iODC er ikke forpligtet til at yde support til produkter og, eller services, der ikke er stillet til rådighed af iODC. iODC yder som udgangspunkt kun support til produkter og, eller services tilbudt af iODC, alle andre supportforhold som for eksempel, dog ikke begrænset til; installation af 3. parts software, fejlsøgning og fejlretning på kundens eget hardware, fejlsøgning og fejlretning af software og, eller data installeret af kunden selv, vil kun blive udført mod betaling jvf. gældende support timepriser.

Mitigeringsbetingelser
Alle kunder ved iODC kan beskyttes imod flood, ddos, dos, syn, icmp, tcp samt udp angreb, såfremt kunden har lavet aftale herom. Det er muligt for iODC’ kunder at vælge hvilken grad af beskyttelse der ønskes, dog forbeholder iODC sig retten til at indgribe, uden forudgående tilladelse og, eller aftaler, med ændringer af kundens beskyttelsesforhold, for at sikre vedvarende netværksdrift.

Ved eventuelle angreb på systemerne brugt af kunden eller andre udefrakommende forhold, som er så voldsomme af omfang at iODC’ beskyttelsesmekanismer ikke har kontrol over angrebet, er iODC uden på forhånd at indhente godkendelse, berettiget til at fakturere tidsforbrug for at løse eller minimere omfanget. iODC vil til hver en tid, og uden forudgående tilladelse, samarbejde med danske myndigheder såfremt kunden har, igennem iODC’ netværk forsøgt, eller fuldført et flood-, syn-, tcp-, udp-, eller icmp angreb rettet imod andre.

IP adresser
Alle services og produkter i iODC’ infrastruktur leveres med IP adresser. iODC leverer kun 1 IPv4 adresse til alle produkter, tjenester og, eller services købt hos iODC. Såfremt kunden er placeret på services og, eller tjenester der deler IP resourcer, kan kunden såfremt denne har behov for, eller har et ønske om at erhverve sin egen IP adresse, tilkøbe dette via vores hjemmeside. Såfremt kunden tilkøber et /29 (8 stk) adresser, kan kunden ikke blive godkendt til at kunne tilkøbe sig flere, før kunden har taget mindst 90% af alle af kundens tilgængelige IPv4 adresser i brug. iODC forbeholder sig retten til, til hver en tid at inddrive, ændre, opsige, eller nægte kunden adgang til sine IP adresser, uden mulighed for refusion.

Colocation
Til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, har iODC tilbageholdsret i udstyr, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i kundens serverrum. iODC er berettiget til at udøve tilbageholdsretten ved at afskære kundens adgang til serverrummet, ligesom iODC er berettet til, at lade kundens udstyr opbevare indtil det tidspunkt hvor, misligholdelsesforholdet er bragt til ende. Kundens udstyr placeret i iODC’ datacenter dækkes ikke af garanti, og kunden kan derfor ikke stille iODC til erstatningsansvar for udstyr der beskadiges, enten ved kundens egen misligholdelse, eller ved iODC’ skyld, uanset forsæt eller ej. iODC opfordrer derfor altid, til at kunden selv sørger for udstyrsforsikring. iODC kan være kunden behjælpelig, til et vist omfang, at fremvise alle datacenter certificeringer såfremt, det af kundens forsikringsselskab er påkrævet. Kunden skal på foranledning af- og efter vejledning fra iODC, sende eller aflevere udstyr til opstilling i iODC’ datacenter. Såfremt udstyr sendes med fragtmand eller almindelig post med modtager betaler til iODC, vil udstyret blive nægtet modtaget. Des lige, kan udstyr kun afhentes, eller afsendes fra iODC på forandledning fra kunden. Alt udstyr sendt fra iODC til kunden vil blive sendt til kunden ufrankeret med mindre andet aftales med iODC. iODC bærer intet ansvar for udstyrets tilstand så snart dette forlader iODC’ datacenter med fragtmand eller almindelig post, ligesom iODC ej heller bærer ansvar for udstyr sendt af kunden til iODC med fragtmand eller almindelig post. Kunden skal til hver en tid selv sørge for transport forsikring ved forsendelse af udstyr til eller fra iODC’ faciliteter.

Software & Email-masseudsendelses
Alle kunder ved iODC skal respektere og overholde kopi- og rettighedslovningen i Danmark. iODC forbeholder sig retten til at screene alt udstyr forbundet til iODC’ netværk for kendte protokoller, hvorfra der kan distribueres piratkopiret software, samt at angive alle mistænkelige forhold til nærmere efterforskning af data eksperter, og om nødvendigt, og uden forudgående varsel til kunden, at advisere Rigspolitiets Data og Cybercrime enhed med det fundne. iODC forbeholder sig retten til at udlevere, uden dommerkendelse, dine oplysninger til politimyndigheder, enten på foranledning af iODC, eller politimyndigheden selv. iODC vil til hver en tid, og uden forudgående tilladelse, samarbejde med danske myndigheder såfremt der foregår fil-deling til eller fra iODC’ netværk.

iODC filtrerer så vidt muligt e-mails for kendte vira og spam-reklamer når disse sendes gennem vore mailservere, men kan ikke garantere 100% filtrering. iODC kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for skader som følge af emails der slipper igennem denne filtrering. Hvis filtreringen mod forventning skulle vise sig at forårsage ustabilitet for hele mail systemet kan det slåes fra ved samtidig eller forudgående orientering.
Det er tilladt at benytte udstyr og netværk stillet til rådighed for kunden af iODC, til at masseudsende email. Det gør sig dog gældende at kunden, til hver en tid skal overholde dansk lovgivning, og at kunden, såfremt denne er skyld i at iODC bliver registreret i RBL lister, vil blive opkrævet et gebyr pålydende 1700,- DKK for administration og sletning af iODC’ IP adresser på disse lister.
Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i suspension eller opsigelse.

iODC tillader ikke spiltjenester som f.eks, dog ikke begrænset til; Counter-Strike Source, Counter-Strike, Minecraft, Team Fortress 2, i netværket. Brug af sådanne tjenester, vil uden forudgående varsel, føre til nedtagning af kundens tjeneste(r).

Soft- og hardwaresikkerhed
iODC fralægger sig ethvert ansvar for datatab som følge af, dog ikke begrænset til; indtrængen som følge af brug af dårlige kodeord, indtrængen som følge af brug af uddateret software og, eller indtrængen som følge af brug af software eller hardware med utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. iODC vil iøvrigt holde kunden ansvarlig for alle forhold foretaget igennem de af kundens leverede tjenester, services og, eller produkter, og det er derfor til hver en tid kundens eget ansvar at sørge for at holde sine produkter, services og, eller tjenester købt hos iODC opdateret, og beskyttet med stærke kodeord og firewall.

Misbrug af netværk
Misbrug af iODC’ netværk, til at foretage og/eller forsøge på ulovlig indtrægning (hacking), service denial (ddos/syn/ssyn) eller ulovlig fildeling, vil medføre øjeblikkelig konsfiskering af det udstyr der bruges til førnævnte, samt vil alle tjenester forbundet med kundens konto blive lukket uden mulighed for refusion. Politimyndigheder vil blive kontaktet, og iODC vil påbegynde auditering samt bevisklargørelse, og kunden vil blive fremsendt en opkrævning på minimum DKK 10.000,- samt alle andre udgifter forbundet med, dog ikke begrænset til, advokat salærer, bistand for politi og andre samarbejdspartnere og tab som følge af kundens misbrug.

Misbrug af diskplads og trafik kvota
Overskridelse af harddisk og/eller ressource kvota på webhoteller, mailhoteller og virtuelle servere, varsles dagligt og der vil efter 5 arbejdsdages overskredet kvota blive opgraderet til øvre produktgrupper og faktura for opgraderet service bliver automatisk tilsendt.

Ved manglende respons på emails over overskridelse, betragtes opgraderingen som accepteret, og bindende indtil opsigelse.
Der er som udgangspunkt ikke trafikkvota på alle iODC’s produkter, medmindre andet er aftalt eller specificeret.
Vore kunder har det privilegium at der frit kan udveksles data, og datamængder på tværs af internettet i hele verden. Hensigten med iODC’s leverancer, er at levere frie produkter, men det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer der kan downloades gratis af andre, opbevaring af arkiver som er underlagt rettigheder fra 3. part, herunder shareware, musik, film og andet materiel, med mindre andet er aftalt. iODC forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt en kunde, med sit trafikforbrug er til gene for vore andre kunder på hele, eller dele af vores infrastruktur. Såfremt iODC vurderer at kunden benytter sig, af datamængder som er til gene for andre kunder, vil kunden blive kontaktet med henblik på produkt opgradering/tilpasning. Enhver kunde, som overtræder disse betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt eventuelle forbundne omkostninger, som f.eks produkt opgradering/tilpasning. Enhver kunde, der videresælger hans/hendes produkter uden at dette er i givet med accept fra iODC, vil modtage en opsigelse for aktive services eller suspendering af samme, indtil afklaring har fundet sted.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere
iODC vil reagere stærkt overfor kunder der måtte bruge, eller forsøge at bruge en internetkonto eller computer uden ejeren’s autorisation.
Disse forsøg inkluderer “internet scamming” (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller, m.m. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af vore kunder, uanset om det er angreb på konti eller tjenester hos iODC eller 3. mand, vil betyde juridisk indgreb samt politianmeldelse mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

Accept
Alle kunder der gør brug af services driftet af iODC, acceptererer ved betaling, disse handelsebetingelser. Såfremt kunden ikke kan acceptere disse handelsbetingelser skal kunden omgående afbryde dennes forestående køb, og såfremt kunden allerede har tjenester, services, og, eller produkter ved iODC, og ligeledes ikke vil acceptere disse handelsbetingelser, skal kunden omgående opsige alle sine produkter ved iODC.
iODC forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser uden varsel, og det gør sig derfor gældende at kunder ved iODC, selv bærer ansvaret for at holde sig ajour med disse betingelser.

Disse betingelser er sidst ændret d. 28/2-2016 kl 23.30